PROJEKTI

Filter

Unapređenje zaštite podataka i sajber bezbednosti u svim sektorima na Kosovu

Projekti synon të rrisë përfaqësimin demokratik, transparencën dhe angazhimin e qytetarëve dhe organizatave lokale në vendimmarrjen lokale. Në dy vitet e para të projektit, gjegjësisht nga tetori 2021 deri në…

Povećanje građanskog nadzora nad lokalnom samoupravom

Projekat ima za cilj povećanje demokratske zastupljenosti, transparentnosti i uključivanje građana i lokalnih organizacija u lokalnom odlučivanju.

Institucionalni grant

Institucionalni Grant Smart Balkans podržava Sekretarijat Platforme CiviKos u obezbeđivanju neophodnih sredstava za upravljanje i sprovođenje strategije organizacije, sa naglaskom na informativnu uslugu za Platformu CiviKos, koji uključuje sakupljanje i…

Regulisanje socijalnih usluga koje pružaju OCD kao deo procesa političkih reformi na Kosovu

Ovaj projekat ima za cilj da poboljša okruženje za pružanje usluga ugroženim grupama kroz usklađivanje kosovskog zakonodavstva o nabavkama sa EU acquis i direktivama o ugovaranju usluga, posebno omogućavajući Vladi…

Program građanskog angažovanja

Program građanskog angažovanja predstavlja petogodišnji plan za poboljšanje kulture aktivizma koja treba da postigne da ljudi u našim komšilucima i gradovima žive bolje, da budu brižni i da njihovi životi…

Think Balkans (Misli Balkan)

Ciljevi projekta: „Instrument saradnje za OCD Zapadnog Balkana – THINK BALKANS“ po uzoru na platformu Think Višegrad – V4 Think Tank i usko sarađujući sa njom, ovaj projekat ima za…

Tehnička pomoć CiviKos-u za politike PPN/FT

Podići svest i izgraditi kapacitet OCD za rad sa nadležnim za zakon o PPN/FT i politikama otklanjanju rizika od banaka.

Društvena revizija

Platforma CiviKos uz podršku projekta za decentralizaciju i podršku opštinama (DEMOS), projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koji sufinansiraju Švedska i Norveška, a sprovodi HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo, sproveo…