PROJEKTI

Filter

Povećanje građanskog nadzora nad lokalnom upravom

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

Grant Institucional

Granti institucional nga Smart Balkans mbështet Sekretariatin e Platforma CiviKos, për të siguruar burime të nevojshme për menaxhimin dhe zbatimin e strategjisë të organizatës, me theks shërbimin informues të Platforma…

Regulisanje socijalnih usluga koje pružaju OCD kao deo procesa politike i reformi na Kosovu

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

Program građanskog angažovanja

Program građanskog angažovanja predstavlja petogodišnji plan za poboljšanje kulture aktivizma koja treba da postigne da ljudi u našim komšilucima i gradovima žive bolje, da budu brižni i da njihovi životi…

Think Balkans

„Instrument saradnje za OCD Zapadnog Balkana – THINK BALKANS“ Po uzoru na Think Višegrad – V4 Think Tank platformu i usko sarađujući sa njom, ovaj projekat ima za cilj da…

Tehnička pomoć za CiviKos o politikama SPN/FT

Objektivat e Projektit: Rritja e ndërgjegjësimit dhe rritja e kapaciteteve të OSHC-ve për të punuar me autoritetet për ligjin LPP/FT dhe politikat e heqjes së rrezikut nga bankat. Donatorët: Agjencia…

Ublažavanje uticaja pandemije COVID-19 za OCD koje pružaju usluge

Mapiranje postojećih praksi ugovaranja usluga za OCD i podrška Saveta za saradnju sa civilnim društvom u rešavanju izazova i potreba u ugovaranju usluga za OCD. Procena potreba OCD pružalaca usluga…

Pojačavanje lokalnih glasova kroz značajno učešće

Povećanje saradnje između lokalnih OCD i građana za rešavanje potreba i izazova na lokalnom nivou u šest fokusiranim opštinama (Prizren, Dragaš, Uroševac, Gnjilane, Vitina, Lipljan). Zajednički sastanci između lokalnih OCD…