Skip to main content

Ciljevi projekta: Podići svest i izgraditi kapacitet OCD za rad sa nadležnim za zakon o PPN/FT i politikama otklanjanju rizika od banaka.

Donatori: Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju i Evropski centar za neprofitno pravo

Projektne aktivnosti:

U novembru 2021. godine održan je multilateralni sastanak sa Centralnom bankom, Udruženjem banaka i OCD kako bi se razgovaralo o izazovima sa kojima se OCD suočavaju sa privatnim bankama. Ova aktivnost je održana u bliskoj saradnji sa KCSF.

CiviKos je omogućio učešće organizacija civilnog društva u izradi Administrativnog uputstva o korisničkom vlasništvu. Doprinosi su obezbeđeni od strane KCSF sa učešćem drugih OCD – Kosovski institut za pravosuđe je pružio podatke o pravnom okviru.