ODBOR

Predsednik Upravnog Odbora

Taulant Hoxha

KCSF

taulant.hoxha@kcsfoundation.org
Član Odbora

Ariana Qosaj Mustafa

KIPRED

ari.qosajmustafa@gmail.com
Član Odbora

Bujar Kadriu

Shoqata e të Verbërve të Republikës së Kosovës

bujarkadriu@hotmail.com
Član Odbora

Feride Rushiti

QKRMT

krct_org@yahoo.com
Član Odbora

Iliriana Gashi

Women for Women

iliriana.g@k-w4w.org
Član Odbora

Luljeta Demolli

Qendra Kosovare për Studime Gjinore

luledemolli@gmail.com
Član Odbora

Petrit Tahiri

KEC

ptahiri@kec-ks.org
Član Odbora

Zana Hoxha

Artpolis

zanahkrasniqi@gmail.com