O STRATEGIJI

Vladina strategija za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023 definiše strateške ciljeve i propise koje Vlada Republike Kosova namerava da postigne u srednjoročnom periodu za poboljšanje okruženja s podrškom razvoja civilnog društva kao i stvaranje preduslova za efikasniju saradnju sa OCD za ključne reforme u zemlji.
Savet za saradnju Vlade sa civilnim društvom predstavlja glavni stalni savetodavni mehanizam koji koordinira celokupni proces saradnje Vlade sa civilnim društvom. Svrha Saveta je jačanje saradnje Vlade sa civilnim društvom, promocija i podrška jačanju sektora civilnog društva i obezbeđivanje koordinacije i monitorisanja sprovođenja Vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023.