PROJEKTET

Filter

Përmirësimi i Mbrojtjes së të Dhënave dhe Sigurisë Kibernetike në të Gjitha Sektorët në Kosovë

Projekti synon të rrisë përfaqësimin demokratik, transparencën dhe angazhimin e qytetarëve dhe organizatave lokale në vendimmarrjen lokale. Në dy vitet e para të projektit, gjegjësisht nga tetori 2021 deri në…

Rritja e Mbikëqyrjes Qytetare të Qeverisjes Lokal

Projekti synon të rrisë përfaqësimin demokratik, transparencën dhe angazhimin e qytetarëve dhe organizatave lokale në vendimmarrjen lokale. Në dy vitet e para të projektit, gjegjësisht nga tetori 2021 deri në…

Grant Institucional

Granti institucional nga Smart Balkans mbështet Sekretariatin e Platforma CiviKos, për të siguruar burime të nevojshme për menaxhimin dhe zbatimin e strategjisë të organizatës, me theks shërbimin informues të Platforma…

Rregullimi i Shërbimeve Sociale të ofruara nga OSHC-të si pjesë e procesit të reformave politike në Kosovë

Ky projekt synon të përmirësoj mjedisin për ofrimin e shërbimeve për grupet e cenueshme përmes harmonizimit të legjislacionit të prokurimit të Kosovës me acquis dhe direktivat e BE-së për kontraktimin…

Programi për Angazhim Qytetar

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

Asistencë Teknike për CiviKos për politikat AML/FT

Objektivat e Projektit: Rritja e ndërgjegjësimit dhe rritja e kapaciteteve të OSHC-ve për të punuar me autoritetet për ligjin LPP/FT dhe politikat e heqjes së rrezikut nga bankat. Donatorët: Agjencia…

Auditimi Social

Platforma CiviKos me mbështetje të projektit për Decentralization and Support of Municipalities (DEMOS), projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) bashkëfinancuar nga Suedia dhe Norvegjia, dhe zbatuar nga…

Zbutja e ndikimit të pandemisë COVID-19 në OSHC-të që ofrojnë shërbime

Objektivat e Projektit: Hartimi i praktikave ekzistuese për kontraktimin e shërbimeve për OSHC-të dhe mbështetja e Këshillit për bashkëpunim me shoqërinë civile për të adresuar sfidat dhe nevojat në kontraktimin…