PROJEKTET

Filter

Asistencë teknike për angazhimin e shoqërisë civile në politikat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

Auditimi Social

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

Programi për Angazhim Qytetar

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

Think Balkans

Objektivat e Projektit: "Instrumenti i Bashkëpunimit për OShC-të e Ballkanit Perëndimor - THINK BALKANS" Duke modeluar në platformën Think Visegrad – V4 Think Tank dhe duke bashkëpunuar ngushtë me të,…

Nise Muhabetin

Objektivat e Projektit: Vazhdimi i Fushatës ‘Vendose maskën’ e iniciuar me anëtarët e CiviKos. Promovimi i rregullave të vaksinimit dhe anti-covid përmes infografikave,video. Ky aktivitet organizohet në kuadër të platformës…

Përforcimi i zërave lokalë nëpërmjet pjesëmarrjes aktive

Objektivat e Projektit: Rritja e bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve lokale dhe qytetarëve për adresimin e nevojave dhe sfidave në nivel lokal në gjashtë komunat e fokusit (Prizren, Dragash, Ferizaj, Gjilan, Viti,…

Zbutja e ndikimit të pandemisë COVID-19 në OSHC-të që ofrojnë shërbime

Objektivat e Projektit: Hartimi i praktikave ekzistuese për kontraktimin e shërbimeve për OSHC-të dhe mbështetja e Këshillit për bashkëpunim me shoqërinë civile për të adresuar sfidat dhe nevojat në kontraktimin…

Asistencë Teknike për CiviKos për politikat AML/FT

Objektivat e Projektit: Rritja e ndërgjegjësimit dhe rritja e kapaciteteve të OSHC-ve për të punuar me autoritetet për ligjin LPP/FT dhe politikat e heqjes së rrezikut nga bankat. Donatorët: Agjencia…