PROJECTS

Filter

Fostering Civic Oversight of Local Government

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

The Institutional Grant

The institutional grant by the Smart Balkans supports the Secretariat of Platforma CiviKos, to provide necessary resources for the management and implementation of the organization's strategy, with emphasis on the…

Regulating Social Services provided by CSOs as part of the policy process and reforms in Kosovo

Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim 5-vjeçar për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur…

Citizen Engagement Activity

The Citizen Engagement Activity is a 5-year commitment to foster a culture of activism that makes life in our neighborhoods and cities better, caring, and meaningful. This initiative imagines a…

Think Balkans

Objektivat e Projektit: "Instrumenti i Bashkëpunimit për OShC-të e Ballkanit Perëndimor - THINK BALKANS" Duke modeluar në platformën Think Visegrad – V4 Think Tank dhe duke bashkëpunuar ngushtë me të,…

Technical Assistance to CiviKos on AML/FT policies

Objektivat e Projektit: Rritja e ndërgjegjësimit dhe rritja e kapaciteteve të OSHC-ve për të punuar me autoritetet për ligjin LPP/FT dhe politikat e heqjes së rrezikut nga bankat. Donatorët: Agjencia…

Social Audit

The CiviKos platform with the support of the project for Decentralization and Support of Municipalities (DEMOS), a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) co-financed by Sweden…

Mitigating the impact of the COVID-19 pandemic on CSOs providing services

Project Objectives: Mapping the existent practices on contracting services for CSO-s and supporting the Council for cooperation with civil society to address challenges and needs in contracting services for CSO-s…