ANTARËSOHU

    Të dhënat e organizatës:

    Unë, si përfaqësues i autorizuar i organizatës jo-qeveritare, pajtohem që organizata të cilën e përfaqësoj të anëtarësohet në Platformën CiviKos, dhe me këtë të marrë përsipër të drejtat dhe obligimet që i takojnë sipas Statutit të Platformës CiviKos dhe akteve tjera të saj.