Skip to main content

Granti institucional nga Smart Balkans mbështet Sekretariatin e Platforma CiviKos, për të siguruar burime të nevojshme për menaxhimin dhe zbatimin e strategjisë të organizatës, me theks shërbimin informues të Platforma CiviKos, i cili përfshin grumbullimin dhe shpërndarjen e informacioneve të rëndësishme, si dhe mirëmbajtjen e komunikimit me organizatat anëtare.

Një tjetër komponent i këtij granti insitucional është edhe zhvillimi dhe mirembajtja  e platformës Kosovo Funding Portal, e cila platformë përmbanë informacione rreth mundësive për grante dhe informata tjera relevante për shoqërinë civile.

DOKUMENTET