Skip to main content
Kosovo Funding Portal i dedikohet organizatave të shoqërisë civile (OSHC) me qëllim të krijimit të një ambienti transparent dhe të barabartë për të gjithë.
Infografika jep sqarime se si duhet të postoni apo hulumtoni mundësitë në https://kosovofunding.org/
Ky aktivitet mbështetet nga Granti Institucional në kuadër të SMART Balkans.