Skip to main content

Projekat ima za cilj povećanje demokratske zastupljenosti, transparentnosti i angažovanja građana i lokalnih organizacija u lokalnom odlučivanju.
U prve dve godine projekta, odnosno od oktobra 2021. do oktobra 2023. godine, projekat je obuhvatao zajedničke sastanke i radionice između lokalnih OCD, građana i predstavnika seoskih i mesnih veća u 12 ciljnih opština i povećano učešće u budžetskim raspravama. S druge strane, aktivnosti projekta su uključivale i zagovaranje usaglašenosti lokalnih samouprava sa centralnim pravnim okvirom, posebno u vezi sa javnim konsultacijama i uključivanjem lokalnog civilnog društva u ove procese. Ciljane opštine bile su Mitrovica, Vučitrn, Klina, Đakovica, Prizren, Dragaši, Uroševac, Vitina, Lipljani, Kamenica i Kosovo Polje. Projekat je takođe uključio saradnju i informativne sesije sa centralnim institucijama kao što su Agencija za informacije i privatnost i Kancelarija narodnog advokata u različitim regionima Kosova i sa članstvom u Platformi CiviKos.

Novi ciklus projekta, odnosno oktobar 2023-oktobar 2025, ima za cilj usklađivanje prakse i propisa u svim opštinama sa centralnim propisima. Drugo, ima za cilj da promoviše efikasno funkcionisanje lokalnog saveta i angažovanje građana razvijanjem standardizovanih smernica, paketa dokumenata i nacionalne baze podataka članova lokalnih saveta. Oba cilja dovode do opšte promocije građanskog nadzora nad institucijama lokalne uprave.

AKTIVITETET E PROJEKTIT

DOKUMENTET