CONCORDIA Kosovo

Education for Development and Cultural Outreach EDUCO

Shoqata Syte Kerkojne Drite

Shoqata Rinore Space ED -ShRSED

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë PRAK

Qendra per Barazi dhe Drejtesi

Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime ICHAT

Instituti Ballkanik i Politikave – IPOL

Institute for Sustainability and Development of Youth – ISDY

Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)