CONCORDIA – Projekte sociale

Adresa: Rr. Lahuta e Malësisë pn, 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Të drejta e fëmijëve; 
» Ndihmë sociale dhe psikologjike; 

» Përfshirje Sociale

Kontakt:
Tel: +38349881415

E-mail: office@concordia-kosovo.org

www.concordia-kosovo.org