Skip to main content

Da li vas zanima kako se sprovodi Vladina strategija saradnje sa civilnim društvom 2019-2023? Da li vas zanima kakvi su nalazi monitorisanja sprovođenja ciljeva Strategije tokom prvog perioda 2023. godine?

Onda sve ove podatke možete naći u „IZVEŠTAJU O MONITORISANJU SPROVOĐENJA VLADINE  STRATEGIJE ZA SARADNJE SA CIVILNIM DRUŠTVOM 2019-2023“, koji je danas objavljen.

Ovaj izveštaj je sproveden u okviru Programa građanskog angažovanja, koji sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj na Kosovu, USAID Kosovo. Platforma CiviKos je partner KCSF-a u sprovođenju ove aktivnosti.

# Programagrađanskogangažovanja