Skip to main content

A të intereson me ditë se sa po zbatohet Strategjia Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2019-2023? A të intereson me ditë se cilat janë të gjeturat nga monitorimi i zbatimit të objektivave të Strategjisë gjatë periudhës së parë të vitit 2023?
Atëherë të gjitha këto informata i gjeni në RAPORTI I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023 që u publikua sot.

Ky raport është realizuar në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili implementohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë USAID Kosovo. Platforma Civikos është partnere e KCSF në realizimin e këtij aktiviteti.

#ProgramipërAngazhimQytetar