Human Rights HUB

Human Rights Hub është platform online e krijuar nga Platforma CiviKos ku organizatat anëtare kanë mundësi të gjejnë dokumente të rëndësishme për të drejtat e njeriut.