Skip to main content

Gjeni këtu përmbledhjen vizuale të serisë se dytë dhe të fundit të punëtorive në kuadër të të projektit “You cannot be what you cannot see”, i mbështetur nga Community Development Fund – CDF dhe dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (#SIDA).

Seria e dytë është fokusuar rreth avokimit dhe strategjive për avokim të organizatave në komunën e Dragashit, Klinës dhe Kamenicës.