PLATFORMA CIVIKOS

Platforma CiviKos është iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë e nisur në fillim të vitit 2007, ndërsa zyrtarisht e regjistruar më 2 Shtator 2007, që ka për qëllim krijimin e një mjedisi të përshtatshëm formal për bashkëpunim të sektorit të shoqërisë civile dhe Qeverisë së Kosovës.

Platforma CiviKos, pas një procesi të gjatë konsultimi e me pjesëmarrjen e mbi 130 organizatave të shoqërisë civile, më 9 Nëntor 2007 ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit mes Qeverisë së Kosovës dhe shoqërisë civile (të përfaqësuar nga Platforma CiviKos). Ky Memorandum paraqet dokumentin e parë formal që parasheh përkushtimin e dyanshëm për një bashkëpunim institucional dhe partneritet të mirëfilltë në mes të Qeverisë së Kosovës dhe shoqërisë civile.
 
Kurse Qeveria e Republikës së Kosovës me datën 05 korrik 2013 ka aprovuar Strategjinë Qeveritare dhe Planin e Veprimit për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017. Rrjedhimisht kjo është edhe Strategjia e parë për bashkëpunim në mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile në Kosovë.  

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim të ngushtë me Platformën CiviKos  si dhe me përkrahjen dhe bashkëpunimin e Zyrës Ligjore dhe Zyrës për Planifikim Strategjik pranë Zyrës së Kryeministrit ka hartuar dhe finalizuar Strategjinë Qeveritare dhe Planin e Veprimit për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013-2017.

Strategjia për bashkëpunim Qeveri – shoqëri civile fokusohet kryesisht në nivel qendror dhe ka shtrirje në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Strategjia ka afat 5 vjeçar, përkatësisht përfshinë periudhën kohore 2013 – 2017.

Objektivat strategjike që synohet të arrihen brenda periudhës 2013-2017 janë:

• Objektivi Strategjik 1: Pjesëmarrje e siguruar dhe e fuqizuar e shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit
• Objektivi Strategjik 2: Sistem i ndërtuar i kontraktimit të shërbimeve publike për organizatat e shoqërisë civile
• Objektivi Strategjik 3: Sistem i ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për OshC
• Objektivi Strategjik 4: Nxitja e qasjes së integruar në zhvillimin e vullnetarizmit