Skip to main content

Mapiranje postojećih praksi ugovaranja usluga za OCD i podrška Saveta za saradnju sa civilnim društvom u rešavanju izazova i potreba u ugovaranju usluga za OCD.

Procena potreba OCD pružalaca usluga na Kosovu. Mapiranje usluga koje pružaju OCD Donošenje evropskih praksi o ugovaranju usluga za OCD Podrška radnoj grupi za ugovaranje usluga kroz radionice i preporuke za politike.