O NAMA

Platforma CiviKos je inicijativa organizacija civilnog društva na Kosovu, osnovana da stvori i promoviše povoljno okruženje za saradnju formalnog sektora civilnog društva i državnih institucija Kosova.

Kontinuirano raste i trenutno sa 286 organizacija članica civilnog društva, CiviKos Platforma je posvećena produbljivanju saradnje između organizacija članica, kao i javnih vlasti i drugih relevantnih aktera u razvoju civilnog društva na Kosovu. Stoga je CiviKos dobro pozicioniran da promoviše principe partnerstva i izvrši neophodan pritisak na vladu i druge javne institucije u primeni principa koordinacije, saradnje i partnerstva.

Platforma CiviKos služi kao povezujući most između vlade i civilnog društva jer je glavni prijemni organ za nacrte pravila, uredbi i zakona, koji se zatim distribuiraju organizacijama članicama na javne konsultacije. CiviKos je registrovan kao udruženje.

Prvih pet glavnih donatora CiviKosa su USAID na Kosovu, Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Vlada Švedske, Ambasada Holandije na Kosovu i Ambasade Švajcarske i Danske. CiviKos je ključni partner u postavljanju standarda za javne konsultacije i implementaciji Vladinih strategija za saradnju sa civilnim društvom (najnovija: 2019-2023). CiviKos je 2018. godine uspešno implementirao projekat koji je podržala Ambasada Holandije na Kosovu, fokusirajući se posebno na jačanje organizacija civilnog društva da efikasno učestvuju u procesima donošenja odluka. U 2019. godini, uz podršku Ambasade Švajcarske i Danske, CiviKos Platforma je sprovela projekat koji je posebno promovisao dijalog između civilnog društva i vlasti na centralnom i lokalnom nivou. Štaviše, CiviKos je takođe implementirao projekte finansirane od strane USAID-a za podršku lokalnim OCD u praćenju javnih nabavki na lokalnom nivou i razotkrivanju korupcije, dok je projekat finansiran od švedske vlade podržao organizacije na lokalnom nivou u promovisanju ljudskih prava i kreiranju strategija zastupanja. Trenutno, CiviKos sprovodi jednogodišnji projekat finansiran od strane Balkanskog fonda poverenja za demokratiju i finansiranog od strane USAID-a za podršku Savetu za saradnju između civilnog društva i vlade na poboljšanju zakonodavstva o ugovaranju usluga za OCD na Kosovu. Dakle, saradnja između civilnog društva i javnih vlasti, podizanje svesti i unapređenje poštovanja ljudskih prava, sprovođenje principa javnih konsultacija i pristupa javnim dokumentima, kao i uspostavljanje alata, platformi i dijaloga za olakšavanje poboljšanja u javnosti u oblastima koje se tiču su sva stručnost CiviKosa, na koju se i ovaj projekat zasniva.