Skip to main content
Sa ciljem razgovora o procesu evaluacije Strategije Vlade za saradnju sa civilnim društvom 2019-2023, održana je radionica na kojoj su stručnjaci angažovani za sprovođenje evaluacije predstavili početne nalaze iz ovog procesa i dobili preporuke za dalje postupanje u ovom procesu pravcu.
Radionica je okupila predstavnike javnih institucija odgovornih za sprovođenje Strategije, članove civilnog društva izabrane u Savet za saradnju između civilnog društva i vlade, članove tematskih grupa koje je osnovao CiviKos i predstavnike drugih OCD koje nisu deo ovih mehanizama, ali su angažovani u oblastima povezanim sa Strategijom.
Ova radionica je organizovana je sprovedena u okviru Programa građanskog angažovanja, koji sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID Kosovo) na Kosovu. Platforma Civikos je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti.
#programagrađanskogangažovanja