Skip to main content

Qëllimi: CiviKos është nënkontraktor i DAI, për programin me titull “Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse” (TEAM) të financuar nga USAID.Qëllimi i veprimtarisë së TEAM është të adresojë korrupsionin në nivelin komunal duke rritur transparencën dhe efektivitetin e sistemeve të prokurimit publik në nivel komunal. CiviKos do të sigurojë mbështetje për Komponentin 3 – Mundësimi i  shoqërisë civile për të gjurmuar dhe ekspozuar korrupsionin përmes vlerësimeve, trajnimeve dhe monitorimit.

Kohëzgjatja: 15.05.2017- 10.01.2022

DOKUMENTET