Skip to main content

Krahas raportit të publikuar “Hartëzimi dhe Sfidat e Organizatave të Shoqërisë Civile në Ofrimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare në Kosovë”, që mund ta gjeni në vegzën më këtu.

Platforma CiviKos ka publikuar edhe raportin e shkurtër përmbledhës “Korniza Ligjore në Republikën e Kosovës Lidhur me Kontraktimin e Shërbimeve nga OJQ-të” , të cilin mund ta gjeni këtu.

Këto raporte janë hartuar në kuadër të projektit “Zbutja e Ndikimit të Pandemisë COVID-19 te OSHC-të që Ofrojnë Shërbime në Kosovë” zbatuar nga Platforma CiviKos në partneritet me European Center for Not-for-Profit Law Stichting (ECNL), si dhe financuar nga Balkan Trust for Democracy, një projekt i Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara dhe USAID.