Society for Education and Entrepreneurship Develppment (SEED)

Adresa:
Rr. Konstadin Kristoforidhi, Nr.2, Prishtinë 10000, Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Demokratizim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38349338364
E-mail: seed.kosovo@gmail.com