Shoqata e Grave të Policisë së Kosovës

Adresa: RR ‘Luan Haradinaj” p.n. Prishtine

Aktivitetet:
» Avokim dhe lobim
» Barazi gjinore
» Perkujdesje shendetesore
» Edukim/trajnim

Kontakt:
Tel: 044 233 805
044 593 502

E-mail: teuta.bajgora-jasiqi@kosovopolice.com tahire.haxholli@kosovopolice.com
shoqataegravepk@gmail.com

shgpk-ks.org