Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)

Adresa: Rruga Nënë Tereza, Nr. 28- 18/1 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Barazi gjinore
» Të drejta të njeriut
» Integrime Europiane
» Demokratizim
» Hulumtime dhe analiza

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 735 991

E-mail:info@kgscenter.net

http://kgscenter.net/
https://www.facebook.com/QKSGJ
/