Peer Education Network PEN

Adresa: “Behije Dashi” Nr. 5/A, Prishtina

Aktivitetet:
» Avokim dhe lobim
» Barazi gjinore
» Te drejta te njeriut
» Pjesemarrje qytetare
» Edukim/trajnim
» Rini

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 223 942

E-mail:info@ngo-pen.org

http://ngo-pen.com/sq/
https://www.facebook.com/PeerEducatorsNetwork/?ref=page_internal