LENS

Adresa:
Sylejman Vokshi 25, nr 6 10000 Prishtine

Aktivitetet:
» Transparence
» Mbrojtje të Konsumatorëve
» Teknologji Informative (TI)
» Pjesëmarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: 038748150, 049570026
E-mail: info@ngolens.org, zhubi@ngolens.org, bardha@ngolens.org