Kosovo Center for Business Support

Adresa: Pashko Vasa, 22, Prishtine

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Barazi Gjinore
» Agrikulture
» Perkrahje biznesit
» Pjesmarrje qytetare
» Teknologji informative
» Demokratizim
» Te drejta te pakicave
» Punesim
» Zhvillim Ekonomik
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: 038/609425, 044148476

E-mail: nazmipllana@kcbs-ks.org, sadetekastrati@kcbs-ks.org

http://www.kcbs-ks.org/shqip
https://www.facebook.com/KosovoCenterforBusinessSupport
/