Kosova Education Center (KEC)

Adresa: Rruga Isa Kastrati – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Edukim
» Të drejta të njeriut
» Analizë dhe hulumtime

Kontakt:
Tel: tel: +381 38 244 257,ext. 258 203

E-mail: office@kec-ks.org

http://kec-ks.org/
https://www.facebook.com/QendraperArsimeKosove
s