Kosova Democratic Institute (KDI)

Adresa: Bajram Kelmendi n/45 Rruga Rexhep Mala, Nr. 33- 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Qeverisja lokale dhe pjesëmarrje qytetare
» Demokratizimi dhe praktikat parlamentare
» Transparencë

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 248 038

E-mail: info@kdi-kosova.org

https://kdi-kosova.org/
https://www.facebook.com/kosovademocraticinstitute
/