Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)

Adresa: Sheshi Nena Tereze, kati i III Nr. 18/6, Prishtine Sylejman Vokshi, Prishtinë, Nr. i hyrjës 50/2

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe analiza
» Demokratizim
» Zhvillim ekonomik
» Ambient

E-mail: info@iksweb.org

https://iksweb.org/en/
https://www.facebook.com/IniciativaKosovareperStabilite
t