Balkans Policy Research Group (BPRG)

Adresa:
St. Qamil Hoxha, 29/7, Prishtine 10000, Kosovë

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Hulumtime dhe Analiza
» Demokratizim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +383 38 235055
E-mail: office@balkansgroup.org