Skip to main content

Povećanje saradnje između lokalnih OCD i građana za rešavanje potreba i izazova na lokalnom nivou u šest fokusiranim opštinama (Prizren, Dragaš, Uroševac, Gnjilane, Vitina, Lipljan). Zajednički sastanci između lokalnih OCD i građana – sa fokusom na seoska veća u svih šest ciljanih opština. Promocija rada članova CiviKosa koji rade u šest ciljanih opština. Prikazivanje uspešnih priča o saradnji između OCD i građana. Organizovani javni sastanci između lokalnih i seoskih veća u svim ciljanim opštinama, u cilju promovisanja uloga i značaja lokalnih OCD.