Skip to main content

 

Projekti i mbështetur nga GIZ synon të forcojë mjedisin veprues për organizatat jofitimprurëse (NPO) në Kosovë. Ne synojmë të sigurojmë që politikat kundër pastrimit të parave (AML) dhe kundër financimit të terrorizmit (CTF) të jenë efektive në objektivat e tyre duke qenë gjithashtu të favorshme për funksionimin dhe qëndrueshmërinë e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) në vend.

Fushat kryesore të fokusit:

  1. Vlerësimi i Riskut Sektorial: Të angazhohet aktivisht në procesin e Vlerësimit të Riskut Sektorial të OJF-ve, duke lehtësuar zhvillimin e rekomandimeve të shoqërisë civile dhe duke kuptuar kërkesat e pajtueshmërisë të vendosura nga Task Forca e Veprimit Financiar (FATF).
  2. Aksesi në Shërbimet Financiare: Të avokojë dhe përmirësojë aksesin e OSHC-ve në shërbimet financiare, duke adresuar çështjet sistematike si kufizimet bankare që ndikojnë në efikasitetin dhe qëndrueshmërinë organizative.
  3. Ndërgjegjësimi dhe ngritja e kapaciteteve: Për të ngritur diskursin publik rreth ndikimit të politikave LPP/CTF në shoqërinë civile përmes infografikëve, op-edeve dhe seminareve publike. Ne synojmë të informojmë publikun e gjerë dhe politikëbërësit, përfshirë ata të rinj në qeverisje, për rëndësinë e politikave të balancuara LPP/CTF.
  4. Monitorimi dhe Lehtësimi i Angazhimit të OSHC-ve: Për të mbajtur gjurmët e zhvillimeve të politikave lidhur me AML/CTF dhe për të shërbyer si lehtësues për angazhimin e OSHC-ve, duke siguruar që zëri i sektorit të dëgjohet dhe të merret parasysh në proceset e vendimmarrjes.