Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Telekomunikimit të Kosovës (STIKK)

Adresa: Rruga Rexhep Mala, Nr. 28 A – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Krijimi i një mjedisi më të favroshëm për TIK
» Zhvillimi i mnudësive biznesore
» Avokim dhe lobim

Kontakt:
Tel: 0381 (0) 38 77 11 80 ext. 501

E-mail: info@stikk-ks.org

https://stikk.org/
https://www.facebook.com/STIKK.Officia
l