SCAAK – Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës

Adresa:
Rr.Sylejaman Vokshi, nr.50, Prishtinë, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Transparence
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik

Kontakt:
Tel: 038 249 043
E-mail: info@scaak.org