Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut -YIHR

Adresa: Rruga: Perandori Dioklecian 14, Prishtinë Ardian Krasniqi, 2nd floor, No.5, 10000 Prishtina,Kosovo

Aktivitetet:
» Të drejta të njeriut
» Pjesëmarrje Qytetare
» Edukim Trajnim

Kontakt:
Tel: 038 248 509, +381 38 748 018

E-mail:ksoffice@yihr.org

https://yihr-ks.org/
https://www.facebook.com/YIHRKS
/