European Centre for Minority Issues

Adresa: Str. Rexhep Luci Nr 36, Appt 7, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Të Drejta të Pakicave
» Zhvillim Ekonomik
» Zhvillim të OJQve
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: 038 224 473

E-mail: info@ecmikosovo.org

https://www.ecmikosovo.org/en/Home