Centre for Political Courage – CPC

Adresa: S. Vokshi 82/9, 10000 Prishtinë, Kosovë

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobi
» Barazi Gjinore
» Te drejtat e njeriut

Kontakt:
Tel: 049 100 350

E-mail: info@cpc-ks.org

https://www.cpc-ks.org/
https://www.facebook.com/CPC-Centre-for-Political-Courage-199168863576042
/