Aktiv

Adresa: Krajla Petra 183 a 40000 Mitrovicë

Aktivitetet:
» Pjesëmarrje qytetare
» Të drejta të pakicave
» Zhvillim Ekonomik
» Zhvillim i OJQ-ve

Kontakt:
Tel: 383 49 110 333
E-mail: office@ngoaktiv.org
aca.mitic@ngoaktiv.org

http://ngoaktiv.org/
https://www.facebook.com/AktivMitrovica
/