Skip to main content

Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë – Faza e dytë
Kohëzgjatja: Nëntor 2014 – nëntor 2016

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë për një qeverisje të mirë përmes krijimit dhe fuqizimit të mekanizmave të bashkëpunimit mes shoqërisë civile dhe autoriteteve publike në nivel qendror.

Objektivi kryesor është përkrahja e zbatimit të strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile, përmes kontributit në funksionalizimin e këshillit për zbatimit të strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile, aplikimit të parimeve për konsultime dhe bashkëpunim, fuqizimin e Platformës CiviKos dhe promovimit të procesit të dialogut.

AKTIVITETET E PROJEKTIT