Skip to main content

Në bazë të kompetencave statutore,  Bordi i Platformës CiviKos, në takimin e mbajtur më 22 dhjetor 2011 ka marrë vendimin për emërimin e aktivistes shumëvjeqare të shoqërisë civile znj. Valdete Idrizi në funksionin e Drejtores Ekzekutive të Platformës CiviKos.
Znj. Idrizi ka filluar ushtrimin e funksionit të Drejtores Ekzekutive që nga data 16 janar 2012 dhe tani e tutje do ta përfaqësojë Platformën CiviKos plotësisht, si në raport me anëtarët ashtu edhe me palët tjera të jashtme.

Content retrieved from: http://www.civikos.net/sq/aktivitetet-e-platformes-civikos/Znj-Valdete-Idrizi-emerohet-Drejtore-Ekzekutive-e-Platformes-CiviKos-35.