Skip to main content

Në kuadër të takimeve me përfaqësues të qeverisjes lokale në komunat e targetuara të projektit ‘Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive’, Platforma Civikos u takua me përfaqësues të Komunës së Vitisë, financuar nga National Endowment for Democracy. Platforma Civikos së bashku me OJQ Politeia, do të punojnë rreth ngritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në procese vendimmarrëse në nivel lokal.