Skip to main content

CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit të Ekipit të Tretë të Këshillit mbi Zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve për ofrimin e shërbimeve publike. Në këtë takim është bërë prezantimi dhe miratimi i detyrave dhe obligimeve të ekipit.