Skip to main content
Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje është objektiva e parë e Stratëgjisë së Qeverisë për bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019.
Rregullorja për Standardet Minimale në Procesin e Konsultimit me Publikun (Nr.05/2016) është miratuar në 2016. Platforma Qendrore Online për Konsultime me Publikun është lansuar në muajin shkurt 2017. Nëtë platformë mund të regjistrohen të gjithë personat që kanë interesim dhe vullnet për të ndikuar në politikë bërje.
Kjo platformë është e qasshme përmes këtij linku: https://konsultimet.rks-gov.net/
Më poshtë janë disa të dhëna që janë gjeneruar nga raporti i publikuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM)