Skip to main content

Platforma Civikos ka përfunduar serinë e punëtorive për rritjen e bashkëpunimin në mes të qytetarëve, përfaqësuesëve të këshillave të fshatrave dhe lagjeve, si dhe organizatave lokale për ngritur pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes të komunave të tyre përkatëse.

Këto punëtori i kanë shërbyer përgatitjes për dëgjimet buxhetore komunale që janë duke ndodhur tani dhe do të finalizohen në shtator. Në infografikë i gjeni të dhënat nga kjo seri e aktiviteteve në komunat target të projektit që mbështetet nga National Endowment for Democracy.