Skip to main content

Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OShC-ve.

Në këtë punëtori, pjesëmarrësit diskutuan rreth të gjeturave fillestare të raportit të përgatitur nga Platforma CiviKos lidhur me zbatimin e Objektivës 2 të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile si dhe përgatitën rekomandimet për Këshillin për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri për zbatimin e aktiviteteve në kuadër të kësaj objektive.

Kjo punëtori u organizua me mbështetje të Programit për Angazhim Qytetar, një partneritet ndërmjet Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe USAID Kosovo.