Skip to main content

Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikëbërje.

Në këtë punëtori, pjesëmarrësit diskutuan rreth të gjeturave fillestare të raportit të përgatitur nga Platforma CiviKos lidhur me zbatimin e Objekktivës 1 të Strategjisë si dhe përgatitën rekomandimet për Këshillin për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri për zbatimin e aktiviteteve në kuadër të kësaj objektive.

Këto punëtori u organizuan me mbështetje të Programit për Angazhim Qytetar, një partneritet ndërmjet Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe USAID Kosovo.