Skip to main content

Platforma Civikos organizoj punëtorinë e Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OSHC-ve.

Kjo punëtori u organizua me mbështetje të Programit për Angazhim Qytetar, një partneritet ndërmjet Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe USAID Kosovo.