Skip to main content

Sot në sallën e KCSF Sekretariati i Platformës CiviKos publikoi raportin e konsultimit publik për vitin 2016, si dhe lansimin e matricës për monitorim të Strategjisë Qeveritare. Matrica e monitorimit për zbatimin e Strategjisë Qeveritare do të jetë mjet i ri për monitorim të Strategjisë, e integruar ne web faqen e CiviKos. Monitorimi paralel që Sekretariati i CiviKos realizon për zbatimin e Strategjisë do të ofrojë një pasqyrë të zbatimit të Strategjisë Qeveritare në mënyrë të vazhdueshme.
Raportin e plotë mund ta gjeni

 

këtu: http://www.civikos.net/repository/docs/Konsultimi_publik_2016._final_233714.pdf

 

Matrica e monitorimit për zbatimin e Strategjisë qeveritare është mbështetur nga IPKO Foundation dhe mund të qaseni direkt nga web faqja e CiviKos ose duke klikuar këtu http://matrica.civikos.net/